POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SPIS TREŚCI:  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

3. ZAKRES, CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE 

5. PROFILOWANIE  

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

7. PRZEKAZYWANIE DOPAŃSTW TRZECICH 

8. POLITYKA COOKIES 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków  dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady  dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie internetowej, w tym podstawy,  cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JOANNA  CZERNY prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOANNA CZERNY wpisana do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra  Rozwoju i Technologii, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.  Czarnoleśna 45/8, 41-709 Ruda Śląska, NIP 6412285073, REGON 363038501, adres poczty elektronicznej:  kontakt@joannaczerny.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 506098225 zwana dalej „Administratorem” i  będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 

1.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w  szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

1.4. Korzystanie z treści, usług i produktów udostępnianych za pośrednictwem Strony, w tym dokonywanie  zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z  Newslettera i Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch  wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym  na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności  danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi  Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną  umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres  danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w  Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych  jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na  Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia  ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże  obowiązków.  

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez  niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego  dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i  niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne  w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację  osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) 

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę  przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności  osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie  środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i  aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator  stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą  literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją  zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego. 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,  w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych  osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej  z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie  polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

3. ZAKRES, CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE 

3.1. Każdorazowo zakres, cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez  Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie  Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w  Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego  dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już  udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  

3.2. Zakresem przetwarzania danych osobowych objęte są: imię nazwisko, nr. telefonu, e-mail.  

3.3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na  podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: 

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy  

Sprzedaży lub umowy o  świadczenie Usługi  

Elektronicznej lub podjęcie  działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą, przed  zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie  jest niezbędne do wykonania umowy,  której stroną jest osoba, której dane  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie  osoby, której dane dotyczą, przed  

zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do  wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny  sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o  świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO  (prawnie uzasadniony interes  

administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z 

Dane są przechowywane przez okres istnienia  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego  przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez  okres przedawnienia roszczeń Administratora w  

prawnie uzasadnionych interesów  

Administratora – polegających na dbaniu o  interesy i dobry wizerunek Administratora,  jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do  sprzedaży Produktów

stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu  prowadzonej przez Administratora działalności  gospodarczej. Okres przedawnienia określają  przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń  związanych z prowadzeniem działalności  

gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy  sprzedaży dwa lata). 

Administrator nie może przetwarzać danych w celu  marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia  skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę,  której dane dotyczą.

Prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 

Artykuł 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości  tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.  poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego  

ciążącego na Administratorze;

Dane są przechowywane przez okres wymagany  przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od  początku roku następującego po roku obrotowym,  którego dane dotyczą). 

Ustalenie, dochodzenie lub  obrona roszczeń jakie może  podnosić Administrator lub  jakie mogą być podnoszone  wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO  (prawnie uzasadniony interes  

administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  

Administratora – polegających na  

ustaleniu, dochodzeniu lub obronie  roszczeń jakie może podnosić  

Administrator lub jakie mogą być  

podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego  przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez  okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora (podstawowy  termin przedawnienia dla roszczeń wobec  Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony  

Sklepu Internetowego i  zapewnienie jej  

prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO  (prawnie uzasadniony interes  

administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  

Administratora – polegających na  

prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu  Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego  przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez  okres przedawnienia roszczeń Administratora w  stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu  prowadzonej przez Administratora działalności  gospodarczej. Okres przedawnienia określają  przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń  związanych z prowadzeniem działalności  

gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy  sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i  analiza ruchu w Sklepie  Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO  (prawnie uzasadniony interes  

administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  

Administratora – polegających na  

prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w  Sklepie Internetowym celem poprawy  funkcjonowania Sklepu Internetowego i  zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego  przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez  okres przedawnienia roszczeń Administratora w  stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu  prowadzonej przez Administratora działalności  gospodarczej. Okres przedawnienia określają  przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń  związanych z prowadzeniem działalności  

gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy  sprzedaży dwa lata).3.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w następujących celach: 

1.1.1. Wykonania usługi, zawartej umowy, przesłania oferty marketingowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 1.1.2. Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wskazanych w przepisach prawa  podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

1.1.3. udzielenia rabatu, informowania o promocjach, zniżkach i wyjątkowych ofertach Administratora lub  podmiotów przez niego polecanych, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO; 

1.1.4. rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń wynikających z wykonanych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 1.1.5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 1.1.6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz  kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f  RODO; 

1.1.7. analitycznych, polegających m.in. na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony  internetowej, w tym cookies np. Google Analytics, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

1.1.8. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO; 1.1.9. zarządzania stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO; 

1.1.10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub  polecanych produktów osób trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

1.1.11. w celu tworzenia własnych baz danych klientów i potencjalnych klientów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;  

1.1.12. w celu obsługi fanpage w mediach społecznościowych i wchodzenia w interakcje z użytkownikami,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

1.1.13. w celu prowadzenia remarketingu w social mediach na platformie Facebook i Instagram, zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f RODO. 

3.5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe: 

1.1.1. przez okres realizacji usługi i współpracy oraz przez okres przedawnienia roszczeń  zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów; 

1.1.2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub  wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w formularzu kontaktowym; 1.1.3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w  odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków  wynikających z mających zastosowanie przepisów; 

1.1.4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO  — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie  uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego; 

1.1.5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w  odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po  wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed  ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub  okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi; 

1.1.6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych  osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych,  wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora. 

4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE 

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest  korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. przewoźnik). Administrator  korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje  wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi  Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych  w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy,  gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie  niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie  będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. 

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym  odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  

1.1.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces  wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy  Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki  na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi  obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy  Produktu Klientowi..  

1.1.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz  organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w  tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w  szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego,  dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i  udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie  niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką  prywatności. 

1.1.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi  wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna  lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu  dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do  zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

1.1.4. Podmioty usług płatniczych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta  wybranemu podmiotowi usług płatniczych, w przypadku płatności przez bramki płatnicze. 

5. PROFILOWANIE 

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym  podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz  – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i  przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze  Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.  

5.2. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane  na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy  też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np.  przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych  zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej  osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu  Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała  skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie  Internetowym. 

5.3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie np. poprzez  dodanie konkretnego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym, czy przeglądanie powiadomień  newslettera. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej  osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.  

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w  podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą,  ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania  wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez  Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)  Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez  Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w  przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych  osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z  przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych  opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes  administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie  wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw  wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,  w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować  się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres  Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego  dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.  

7. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH 

7.1. Przekazywanie do Państw trzecich W związku z faktem, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców  różnych usług np. Facebook, Google, Stripe, itp. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich np.  do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy  przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych  osobowych. 

8. POLITYKA COOKIES 

8.1. Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia  ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających. Strona nie zbiera w sposób  automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies (tzw.  „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na klienta urządzeniu  końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzysta ze Strony Administratora. Mogą to być  cookies własne, pochodzące bezpośrednio ze strony internetowej Administratora oraz cookies podmiotów  trzecich, pochodzące z innych stron internetowych. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości  strony internetowej Administratora do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz potrzeb innych  odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób  użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu Administrator może ulepszać  stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. 

8.2. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony: 1.1.1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych  plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do  przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają  udoskonalić Stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w  ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie  Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie  usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics  Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.  Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, 

możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod  linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906

1.1.2. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram: Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej  wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu  społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i  polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego  udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się z polityką  prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane  przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki  odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal  społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich  przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też  być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi  gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator  nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

8.3. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, 

1.1.1. Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych  zewnętrznych podmiotów. Podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich  dokonał Użytkownik. Jeśli użytkownik nie chce, żeby miało to miejsce, powinien wylogować się z danego  portalu, jeśli posiada na nim konto, zanim odwiedzi stronę Administratora lub nie odtwarzać danych treści  na Stronie. Może też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie określonych treści.  Użytkownik każdorazowo powinien zapoznawać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców  usług i narzędzi zewnętrznych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z  dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień,  zapewniających ochronę praw Użytkownika. 

1.1.2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą  wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej  funkcjonowanie. 

1.1.3. Zgoda na cookies: Podczas pierwszego wejścia na Stronę użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies  lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości  Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić  – powinien opuść Stronę. Zawsze też, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub  usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w swojej przeglądarce znajdzie niezbędne informacje. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na  inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko  Strony Internetowej Administratora.