REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE  

2. DEFINICJE 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

7. REKLAMACJA PRODUKTU 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 

13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA  

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA  ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA  

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE  

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.joannaczerny.pl prowadzony jest przez JOANNĘ CZERNY, prowadzącą  działalność gospodarczą pod firmą JOANNA CZERNY wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres  do doręczeń: ul. Czarnoleśna 45/8, 41-709 Ruda Śląska, NIP 6412285073, REGON 363038501, adres poczty elektronicznej:  kontakt@joannaczerny.pl, numer telefonu: +48 506098225. 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że  dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.  

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu  jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności,  możliwej do pobrania ze strony Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania  danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz  prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie  związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z  zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 

2. DEFINICJE 

2.1. Definicje: 

2.1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2.1.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,  w tym sposobu dostawy i płatności. 

2.1.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy  powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza  zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 2.1.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub elektroniczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między  Klientem a Sprzedawcą.  

2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

2.1.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.joannaczerny.pl 2.1.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – JOANNA CZERNY prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOANNA CZERNY wpisana do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i  Technologii, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czarnoleśna 45/8, 41-709 Ruda Śląska, NIP  6412285073, REGON 363038501, adres poczty elektronicznej: kontakt@joannaczerny.pl, numer telefonu: +48 506098225. 

2.1.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu  Internetowego. 

2.1.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu  Internetowego. 

2.1.11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy  powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca  korzystać z Usługi Elektronicznej.  

2.1.12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 2.1.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia. 

3.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego  Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie  dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu  Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych  danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).  W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa  firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu  kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,  sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.  

3.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą  złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem  przez Usługobiorcę.  

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop  lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej  wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:  1024×768;  

3.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze  poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany  jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze  bezprawnym. 

3.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych: 

3.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem  Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może  składać na przykład:  

3.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Czarnoleśna 45/8, 41-709 Ruda Śląska; 

3.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@joannaczerny.pl 3.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego  reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę  jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 3.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od  dnia jej złożenia. 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą  Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu. 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich oraz zawiera podatki i inne opłaty. O łącznej  cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,  dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient  jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli  związania się Umową Sprzedaży. 

4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia 

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie  Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu. 

4.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przesyła Klientowi stosowną  wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie  Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz danych do  dokonania przelewu elektronicznego za zakup produktu + koszt dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta z chwilą uiszczenia  przez Klienta niezbędnych opłat.  

4.3.3. W przypadku chwilowego braku produktu w magazynie, czas oczekiwania może się nieznacznie wydłużyć, o czym Klient zostanie  poinformowany e-mailem. W takim przypadku Klient ma możliwość zrezygnowania z całego zamówienia.  

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.  Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego  Sprzedawcy. 

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:  

5.1.1. Płatności elektroniczne, płatności Blik i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje – możliwe aktualne sposoby płatności  określone są na stronie Sklepu internetowego oraz na stronie internetowej www.imoje.pl 

5.1.2. Transakcje płatnicze realizowane są z linków do płatności.  

5.1.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, płatnościami Blik i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta  za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych, płatności Blik i kartą płatniczą prowadzi: 5.1.3.1. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00  zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. 

5.2. Termin płatności: 

5.2.1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

6.1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.  

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za  transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, przy opisie produktu oraz w trakcie  składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Wysyłka za granicę ustalana  jest indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: 

6.3.1. Przesyłka In Post Paczkomat 

6.3.2. Przesyłka kurierska (Poczta Polska Kurier 48, Kurier DPD) 

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych (dla przesyłek krajowych) oraz do 21 Dni Roboczych (dla przesyłek  zagranicznych), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu  dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

7. REKLAMACJA PRODUKTU 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)  są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu  Cywilnego). 

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 

7.3.1. pisemnie na adres: ul. Czarnoleśna 45/8, 41-709 Ruda Śląska;  

7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@joannaczerny.pl 7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności  rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy  rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na  skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  Jeżeli Klient będący konsumentem wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył  oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w  terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Czarnoleśna 45/8, 41-709  Ruda Śląska. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj  Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest  udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

7.7. Przedsiębiorca dokonujący zakupu produktu w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jednak nieposiadający dla  kupującego charakteru zawodowego podlega tej samej procedurze reklamacyjnej, jak opisana w pkt 7.1.-7.6. 7.8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego  konsumentem zostaje wyłączona. 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:  kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi  udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  

8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:  http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej  (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz  (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona  konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod  adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach  8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy  konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę  internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na  stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

9.1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do 

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na  przykład:  

9.1.1. pisemnie na adres: ul. Czarnoleśna 45/8, 41-709 Ruda Śląska;  

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@joannaczerny.pl 9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo  dostępny jest w załączniku nr 3 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa  Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w  przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w  posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od  objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta  o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy  dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył  konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli  Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić  Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:  ul. Czarnoleśna 45/8, 41-709 Ruda Śląska. 

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

9.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma  obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu  spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są  nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

9.9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta  o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie  korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: 

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy; b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy  nakładzie niewspółmiernych wysiłków; 

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać. 

9.10. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na  żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie  korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od  Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie 

przeznaczonym do odczytu maszynowego. 

9.11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej,  w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie  Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i  udostępniania ich osobom trzecim. 

9.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.12.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych,  które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (5) o  dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli  Sprzedawca rozpoczął wiadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,  że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku; 

9.13. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów  zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

9.14. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach  konsumenta. 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

10.1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub  Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną  zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

10.2. W przypadku sprzedaży Towaru, Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi. 

10.3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez  niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

10.4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą zawodowym obowiązany jest zbadać  przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia  odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru  powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

10.5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne  metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu  płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży. 

10.6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej  oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie  ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy. 

10.7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 

11.1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez  niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej  przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 385  5, art. 556 4 , art. 556 5 i art. 576 5 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. 

11.2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które  dotyczą Konsumenta tj. m.in.: a) Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną; b) Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza  lokalem przedsiębiorstwa; c) Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta; d) Reklamacji i niezgodności  rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 5 , art. 556 4 , art. 556 5 i art. 576 5  ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych. 

11.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich  uprawnień wymienionych w niniejszym punkcie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności 

dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w  inny sposób. 

11.4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony  Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością  gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności  gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia  warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 

12.1. Towary, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm,  znaki towarowe, logo Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje  poprzez akceptację Regulaminu. 

12.2. W przypadku zamiaru wykorzystania Towarów, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób  sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę  Sprzedawcy. 

12.3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej,  nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących  polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką,  rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do  nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie. 

12.4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści  cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń  terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe  przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę; b) Wydruk na własne potrzeby korzystania  z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Towaru, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych; c) Zapis metodą  cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku  twardym lub w polecanych programach zewnętrznych. 

12.5. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres  dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie  napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny  danego Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dokonywanej przez Klienta. 

12.6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Towaru, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody  Sprzedawcy: a) udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim; b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji  dozwolonej w instrukcji lub komentarzach; c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

12.7. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Towary, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne  na platformie szkoleniowej) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 

12.8. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Towarów, Treści cyfrowych  oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub  karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub  niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.9. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów  pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

13.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Joanna Czerny, NIP: 6412285073, REGON: 363038501, zwany w Regulaminie również  Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz  się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@joannaczerny.pl, Numer telefonu: +48 506098225 lub pisemnie na adres Administratora: ul.  Czarnoleśna 45/8, Ruda Śląska 41-709.

13.2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy  Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia  Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową. 

13.3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (obowiązek wynikający z przepisów prawa); 

b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność  do zawarcia i/lub wykonania umowy); 

c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora); 

e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub  wykonania umowy); 

f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); 

j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora), 

k) w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 

12.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie  uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

12.5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług  Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

12.6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania  systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności,  kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp. 

12.7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i  spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich  przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne)  stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane  wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: a) współpracę z podmiotami  przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, b) stosowanie  standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), c) stosowanie  wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient  wyraził zgodę. 

12.8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze  przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

12.9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie  zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12.10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co  oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

12.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki  techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące  zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

12.12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień  poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

14.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa  polskiego. 

14.2. Zmiana Regulaminu: 

14.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany  sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  14.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać  praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą  miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w  szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204  ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA  

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

Joanna Czerny 

e-mail: kontakt@joannaczerny.pl 

Reklamacja Towaru / Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej przez Konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Towar/ Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa 

……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową. Brak zgodności z Umową polega na  ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z  umową]. 

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. . 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Towarów): 

● wymiany Towaru _______________________ 

● naprawy Towaru _______________________ 

● obniżenia ceny _______________________ 

● odstępuję od umowy. 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych): 

● doprowadzenia do zgodności z Umową 

● obniżenia ceny _______________________ 

● odstępuję od Umowy.  

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………………………………………… Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 2 -WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA  PRAWACH KONSUMENTA  

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

Joanna Czerny 

e-mail: kontakt@joannaczerny.pl 

Reklamacja Towaru / Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej przez Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Towar/ Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa 

……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową. Brak zgodności z Umową polega na  ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z  umową]. 

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. . 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Towarów): 

● wymiany Towaru _______________________ 

● naprawy Towaru _______________________ 

● obniżenia ceny _______________________ 

● odstępuję od umowy. 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych): 

● doprowadzenia do zgodności z Umową 

● obniżenia ceny _______________________ 

● odstępuję od Umowy.  

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………………………………………… Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze  mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA  Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

Joanna Czerny 

e-mail: kontakt@joannaczerny.pl 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Konsumenta 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia  ………………………………………… dotyczącej następujących Towarów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….. 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez: przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy], na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy]. 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________ 

Skutki odstąpienia od umowy – pouczenie 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty  dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego  niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od  dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu  płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,  chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w  związku z tym zwrotem.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA  PRAWACH KONSUMENTA 

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

Joanna Czerny 

e-mail: kontakt@joannaczerny.pl 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Przedsiębiorcy  na prawach konsumenta 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia  ………………………………………… dotyczącej następujących Towarów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….. 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez: przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy], na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy]. 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z  prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 

1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

Inny dowód: ……………………………………………………………………………………….. 

Data: ____________________ Podpis: __________________

Skutki odstąpienia od umowy – pouczenie 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty  dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego  niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od  dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu  płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,  chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w  związku z tym zwrotem.